Test č.29

Vitajte pri  Test č. 29 .

Meno
Mail
Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
Vodič nesmie
Mimo obce na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motocykla s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km.h-1 použiť na predchádzanie
Ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho, vodič smie cúvať
Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako
Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva
Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je
V úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
Účastník dopravnej nehody je povinný preukázať svoju totožnosť na požiadanie
Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla
Osoba vykonávajúca práce spojené s jej údržbou, opravou alebo s výstavbou cesty je oprávnená dávať pokyny na zastavenie vozidla,
Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou, to platí
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená:
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Prednosť v jazde má vodič
Ako prvé prejde cez križovatku
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Ako posledné prejde cez križovatku

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.