Novinky

Test č.53

Vitajte pri  Test č. 53 .

Meno
Mail
Jazdnou súpravou sa rozumie
Zastavením sa rozumie
Vodič nesmie predchádzať, ak
Predchádza sa
Ak je nevyhnutné upozornit' ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, ked' je potrebné náhle znížit' rýchlosť jazdy alebo zastavit' vozidlo,
Vodič je povinný zaistit' bezpečný vjazd na cestu pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak
Vodič smie cúvať
Vodič smie zastaviť a stáť len :
Motorové vozidlo vlečené pomocou osobitného zariadenia a autobus sa smú vliecť
Vodič motorového vozidla kategórie N, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg alebo vodič jazdnej súpravy, ktorej najvääšia prípustná hmotnosť presahuje 7 500 kg nesmie
Traktor s nákladným prívesom, v ktorého ložnom priestore sa prepravujú osoby, smie viest' len vodič starší ako
Signál dvoch vedľa seba umiestnených, striedavo prerušovaných červených svetiel
Doba denného odpočinku
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka
Ako prvé prejde cez križovatku
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, prejdú cez križovatku ako prvé
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vaše vozidio prejde cez križovatku ako
© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.