Test č.56

Vitajte pri  Test č. 56 .

Meno
Mail
Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie
Vodič nesmie predchádzať, ak
Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa
Vodič je povinný zaistiť bezpečné otáčanie alebo cúvanie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak
Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude mocť okamžite zasiahnut', je povinný
Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použit' počas
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývanim ruky s červenou alebo so žItou zástavkou a za zníženej viditernosti bielym svetlom cez stred tela, vodič
Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia, musí vodič iného vozidla
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námrazaa v období od 15. novembra do 31. marca môže vodič motorového vozidla kategórie M2, M3, N2 a N3 použiť takéto vozidlo v cestnej premávke, len ak
Vodič
Použiť osobitné zariadenie umožňujúce výstražnú funkciu smerových svietidiel je povinný vodič
Vodič je povinný mať
Plášť pneumatiky nesmie mať na svojom vonkajšom obvode (oblasť koruny, boku a pätky plášťa)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka označuje
Táto dopravná značka
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj!" pre
Ako prvé prejde cez križovatku
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.